Voorzitter Raad van Bestuur -  KinderRijk Kinderopvang

Helaas, deze vacature/opdracht is al ingevuld of wij hebben een kandidaat gevonden. Bekijk via de onderstaande button de openstaande vacatures/opdrachten!

openstaande vacatures/opdrachten

De organisatie

KinderRijk is een ambitieuze, regionale kinderopvangorganisatie, in de jaren zestig door ouders opgericht. Deze ouderbetrokkenheid is nog steeds een belangrijk en positief kenmerk van de organisatie. De actieve én inhoudelijke bijdragen van ouders wordt door de organisatie én medewerkers als zeer waardevol ervaren.

Het doel is steeds gebleven om het voor ouders mogelijk te maken om de zorg voor hun kinderen goed te combineren met werk. Vanuit een sterke pedagogische visie verrijkt KinderRijk de wereld van kinderen en schept mogelijkheden zich op zo veel mogelijk manieren te ontwikkelen, door ontdekken en creëren.

KinderRijk heeft zo’n 600 vaste medewerkers, van wie er ruim vijfhonderd op de vestigingen en circa vijftig op het servicecentrum werkzaam zijn. Alle teams op de vestigingen hebben een leidinggevende, met als kerntaak het begeleiden van de teams. Met ongeveer 40 locaties in Amsterdam en Amstelveen is het de grootste kinderopvangorganisatie in haar werkgebied. De omzet bedraagt ca. € 30 miljoen.
Het Service centrum van KinderRijk bevindt zich in Amstelveen. Hier zijn het bestuursbureau en de stafafdelingen zoals Pedagogiek & Kwaliteit, Facilitaire Zaken, Marketing & Communicatie en Financiën gevestigd.

KinderRijk heeft een zeer goede naam en staat bekend om haar hoogwaardige kwaliteit en professionele pedagogiek. Er is een eigen, unieke aanpak ontwikkeld voor de begeleiding van kinderen gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en héél veel ervaring. Meer over de organisatie en de pedagogische visie kun je uiteraard vinden op de website: www.kinderrijk.nl

 

Bestuur en structuur

De huidige voorzitter Raad van Bestuur (RvB) is aanvankelijk als interim bestuurder gestart, maar is langer gebleven dan gebruikelijk voor een interimmer, in totaal drie jaar.
Op dit moment is de organisatie klaar voor een nieuwe periode met een nieuwe voorzitter RvB, die samen met het onlangs benoemde lid (verantwoordelijk voor financiën en bedrijfsvoering) in staat is de door de vertrekkende bestuurder ingezette veranderingen op het gebied van o.m. leiderschap, cultuur, ondernemerschap, pedagogiek en kwaliteit door te zetten.

KinderRijk is een stichting zonder winstoogmerk. Het bestuursmodel is die van de Raad van Toezicht (RvT) en Raad van Bestuur. De zes leden in de RvT zijn professioneel en deskundig, zowel als toezichthouder, op de inhoud van de sector en ook op de inhoud van de diverse portefeuilles. De RvT houdt toezicht en adviseert. De RvB onderhoudt een intensieve relatie met de Ouderraad vanuit het belang van de ouders en met de Ondernemingsraad vanuit het belang van het personeel. Er is wettelijk verankerd en in de CAO vastgesteld welke besluiten inspraak dan wel advies behoeven van de Ondernemingsraad c.q. de Centrale Ouderraad. KinderRijk onderschrijft de Code Governance Kinderopvang en beschikt over een klokkenluidersregeling. De toezichthouders zijn lid van de NVTK en de bestuurders zijn lid van de bdKO (Beroepsvereniging directeuren Kinderopvang). Beide raden geven volop aandacht aan het toepassen van de code. Meer over de governance lees je op de site van KinderRijk onder ‘organisatiestructuur’.

 

Ontwikkelingen en actuele beleidsthema’s

De Kinderopvangsector is sterk in ontwikkeling en staat al geruime tijd vol in de spotlights. De omstandigheden zijn al langere tijd onzeker te noemen. (Veranderend) overheidsbeleid is al jarenlang bepalend. De sector heeft te maken met onder meer complexe wet- en regelgeving. In de nabije toekomst lijken directe financiering en het basisrecht op kinderopvang bepalend. Covid-19 heeft veel maatschappelijke en economische veranderingen veroorzaakt die de sector en dus de bedrijfsvoering van KinderRijk direct hebben beïnvloed. Waar er binnen de sector kortgeleden met een forse krimp werd rekening gehouden als gevolg van Covid, houdt men nu, door de voornemens van het kabinet, juist rekening met groei. Tekorten op de arbeidsmarkt, ook binnen de kinderopvang, zijn voorlopig echter blijvend. Grote veranderingen en transities én de snelheid waarmee deze zich voordoen, doen een steeds groter beroep op de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van de organisatie en haar medewerkers. Alles bij elkaar is de toekomst waarmee KinderRijk te maken heeft moeilijk te voorspellen.
Gelukkig kan KinderRijk zich weerbaar opstellen. De organisatie heeft een sterke positie in de markt en is ook financieel gezond.

Afgeleid van de ontwikkelingen in de sector, de regio en de uitdagingen die specifiek zijn voor KinderRijk, is een aantal thema’s en domeinen vastgesteld die op dit moment én in de nabije toekomst worden opgepakt en uitgewerkt. Het gaat om onder meer:

 • Een uitgebreid cultuur- en leiderschapstraject.
 • De samenwerking met externe stakeholders.
 • Kwaliteit en pedagogisch handelen.
 • Arbeidsmarkt, personeel/HR beleid.
 • Strategievorming/risicoanalyse.

Alles bij elkaar ligt er een degelijk plan waarmee op veel van de huidige- en te verwachten ontwikkelingen wordt gereageerd en ingespeeld.

 

Welke bakens ga jij als voorzitter Raad van Bestuur verzetten?

In opdracht van de Raad van Toezicht van KinderRijk, samen met hen én de organisatie, zoeken wij een nieuwe voorzitter Raad van Bestuur. Bestuurlijke ervaring en voldoende ervaring in de Kinderopvangsector zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Veel van de opgaven voor de komende jaren zijn hierboven al beschreven én in de afgelopen periode in gang gezet.

Als voorzitter Raad van Bestuur zorg je samen met je collega-bestuurder voor de realisatie van belangrijke ambities en doelen.

 • Met een uitgebreid en uitgewerkt cultuur- en leiderschapstraject richt de organisatie zich op de eigen ontwikkeling. Alle medewerkers nemen deel aan het cultuurtraject. De locatiemanagers en de managers van stafafdelingen nemen deel aan het leiderschapstraject. De persoonlijke ontwikkeling, op thema’s als autonomie, zelfsturing en eigenaarschap, regie en initiatief nemen, ondernemerschap staan in dit traject centraal en helpen een weerbare en wendbare organisatie vormen.
 • Aandacht voor externe stakeholders (o.a. gemeenten en scholen) vraagt blijvend de volle aandacht van het nieuwe bestuur. Het aangaan van verbindingen en inhoudelijke samenwerking, maar ook het afsluiten van voor alle partijen bedrijfseconomische aantrekkelijke samenwerkingsovereenkomsten (denk ook aan huisvesting) zijn belangrijke uitdagingen.
 • Kwaliteit en pedagogiek: KinderRijk staat al jarenlang bekend om haar kwaliteit en pedagogische visie. Speerpunt voor de komende periode is deze kwaliteit vast te houden, uit te breiden en meer en beter gebruik te maken van de unieke positie en kwaliteit. Hier gaat het om het in de markt zetten van deze ‘usp’s’ en de communicatie naar ouders.
 • Arbeidsmarkt, personeel/HR-beleid. Een belangrijk aandachtsgebied is arbeidsmarkt en personeelsontwikkeling. Medewerkers binden en boeien, blijvend verbinden aan KinderRijk, nieuwe medewerkers vinden en opleiden.
 • Strategievorming/risicoanalyse. De ontwikkelingen in de sector, de macro-economische ontwikkelingen en onvoorspelbaarheid vragen om voortdurende aandacht voor risicoanalyse, strategie- en scenariovorming, naast een duidelijke eigen visie en meerjarenbeleidsplan. Het bestuur heeft strategievorming en risicoanalyse hoog op de agenda gezet en voedt zo het cyclische planning- en control proces.
 • Verder is er in 2022 aandacht voor verdere ontwikkeling van de Marketing & Communicatie; Finance & Control; ICT; Kindplanning; HR-processen; Facilitaire Zaken en Huisvesting.

 

Welk DNA zoeken wij?

Bestuurlijke ervaring én uitgebreide, diepgaande kennis van de Kinderopvang-sector worden door RvT en organisatie belangrijk gevonden. In deze functie, als eindverantwoordelijke van een grotere Kinderopvang-organisatie, is brede ervaring in het maatschappelijke en politieke speelveld en de sector van wezenlijk belang. Als bestuurder ben je voorzitter van het stafteam en geef je, samen met je collega-bestuurder, integraal leiding aan de hele organisatie. Je bent een constructieve overlegpartner van de Ondernemingsraad, en je werkt, binnen de geldende governance-afspraken, samen met de RvT.
Een aantal uitdagingen, en daarvan afgeleid opgaven, voor de nieuwe voorzitter RvB is in dit document al aangestipt. Maar er is meer en er zullen meer uitdagingen komen: er zijn tal van macro-economische onzekerheden en onzekerheden binnen de sector waar je als bestuurder mee te maken gaat krijgen.

 • Je bent in staat binnen een onzekere omgeving de bestuurlijke taken met elan in te vullen: je vertaalt de omgevingsfactoren naar een duidelijke visie, en weet deze met overtuiging over te brengen aan je collega’s en de organisatie.
 • Samen met je collega-bestuurder en stafleden formuleer je daarbij passende strategieën en beleg je de bijpassende doelstellingen met duidelijke kaders binnen de organisatie.
 • De voortdurende veranderingen vragen om alertheid en lenigheid in denken en handelen: risicoanalyse, strategie-aanpassingen en scherpte in bedrijfsvoering en control zijn hierbij noodzakelijk.
 • Dit betekent dat je niet alleen zelf een duidelijke leider bent, en over ondernemerschap beschikt, maar dat je ook de staf en de gehele organisatie weet mee te nemen in de cyclische regelkring van strategie-aanpassingen en -uitvoering.
 • Als leider ben je in staat de organisatie en de verschillende veranderprocessen aan te sturen, overtuigend, duidelijk, koersvast.
 • De zorg voor en ontwikkeling van de kinderen, de inhoudelijke en pedagogische processen binnen de organisatie zijn het bestaansrecht van KinderRijk. Het belang hiervan onderken je niet alleen maar is voor jou ook één van de redenen waarom je de nieuwe bestuurder van KinderRijk wilt zijn. Ook op dit allerbelangrijkste domein breng je visie en ervaring mee.
 • Als leider word je herkend en gekend door alle medewerkers. Je bent aanwezig, kent en bezoekt je locaties, bent aanspreekbaar, maakt verbinding. Door jouw handelen en charisma voelen de medewerkers trots op KinderRijk en haar aanbod en zijn zij trots hiervan onderdeel uit te maken.
 • Je vertegenwoordigt de organisatie ook naar buiten toe. Je bent gezicht en boegbeeld en zorgt voor een onderscheidende profilering naar de ouders en alle stakeholders, als gemeenten, jeugdzorg en last but not least onderwijs.
 • Als persoon herken je jezelf in de volgende eigenschappen: integer, empathisch leiderschap, verbinder, mens- en omgevingsgericht, samenwerkings- en ontwikkelingsgericht, netwerker.
Mannelijke Voorzitter raad van bestuur op de foto

Wat biedt KinderRijk?

KinderRijk heeft veel te bieden – een organisatie die door het huidige bestuur volop in ontwikkeling en beweging is gebracht. Door de veranderingen in de sector, en de veranderingen binnen KinderRijk, de bedrijfsmatige en inhoudelijke groei, zijn er grote kansen voor het nieuwe bestuursteam, samen met alle professionals in de organisatie.

Salaris: inschaling vindt plaats aan de hand van de adviestabellen 2022 behorende bij Richtlijn Arbeidsvoorwaarden Bestuurders Kinderopvang van de bdKO. Afhankelijk van ervaring en anciënniteit is de inschaling in schaal H/I. Het betreft een aanstelling voor 36 uur.

 

Procedure

De procedure is erop gericht deze vóór de zomer 2022 af te ronden. Bureau Baken begeleidt de procedure.

KinderRijk werkt in deze procedure met breed samengestelde commissies die bestaan uit leden van de Raad van Toezicht, MT, OR en staf. Zo borgen we breed draagvlak en commitment in het proces van selectie en de benoeming van de nieuwe voorzitter Raad van Bestuur. De intensieve selectieprocedure vindt verspreid over drie dagen plaats.

Als kandidaat krijg je de kans je te presenteren aan en kennis te maken met alle geledingen in de organisatie. Op de eerste dag presenteer je je aan drie commissies in achtereenvolgende korte gesprekken (speeddates). Elke commissie is divers samengesteld. Zij zijn geïnteresseerd in wie jij bent, of je bij hen zou kunnen passen, als mens en als leider. En andersom krijg je de kans om te zien of je bij hén zou kunnen passen.

 

Planning

Speeddate dag: woensdag 18 mei

In de tweede selectie ronde spreken de meest aansprekende kandidaten met de benoemingscommissie. Deze gesprekken lijken meer op een ‘klassiek selectiegesprek’ maar ook hier gaat het nadrukkelijk om de persoonlijke ontmoeting. In deze gesprekken wordt de diepgang, inhoud en echte match onderzocht.

Gesprekken benoemingscommissie: donderdag 19 mei

Tot slot, in het laatste deel, worden de laatste twee overgebleven kandidaten gevraagd een presentatie voor te bereiden van maximaal tien tot vijftien minuten. Na de presentatie ga je met de aanwezigen in gesprek. Hier zijn alle commissieleden uit de eerste speeddate dag bij betrokken.

Presentaties: dinsdag 24 mei

Na elke ronde wordt er dus een keuze gemaakt: wie gaan door naar de volgende ronde.

De eindkandidaten wordt gevraagd online een persoonlijk profielmeting te maken.

 

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met:

Sjef van Zwieteren | 0621537354 | [email protected]
Rob Maréchal | 0650415265 | [email protected]

Ook verwijzen wij naar de website van KinderRijk www.kinderrijk.nl, waar relevante informatie beschikbaar is.

 

Reageren?

Helaas, deze vacature/opdracht is al ingevuld of wij hebben een kandidaat gevonden. Bekijk via de button hieronder de openstaande vacatures/opdrachten!

openstaande vacatures/opdrachten