Vacature | Voorzitter college van bestuur Wijzer

Helaas, deze vacature/opdracht is al ingevuld of wij hebben een kandidaat gevonden. Bekijk via de onderstaande button de openstaande vacatures/opdrachten!

Openstaande vacatures/opdrachten

De organisatie

Stichting Wijzer in opvang en onderwijs (hierna te noemen Wijzer) is een overkoepelende organisatie in Vlaardingen en Maassluis voor IKC’s (integrale kindcentra), kinderopvang, basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en onderwijs voor nieuwkomers (mogelijk ook een school voor Oekraïense kinderen). De organisatie ontstond in 2015 uit een fusie tussen Wijzer en Stichting Kinderopvang Maassluis.

De organisatie wil een waardevolle maatschappelijke bijdrage leveren met kwalitatief hoogwaardige opvang en onderwijs die in elkaars verlengde liggen en nauw met elkaar samenwerken. Kinderen kunnen van baby tot middelbare school bij Wijzer terecht, op één locatie. In Vlaardingen en Maassluis is er aanbod op vijftien verschillende plekken. Voor speciaal onderwijs is er aanbod tot 20 jaar.

Wijzer heeft ca. 435 medewerkers, van wie er 410 op de vestigingen (331 in het onderwijs en 79 in de kinderopvang) en 24 op het bestuurskantoor werkzaam zijn. Scholen worden geleid door directeuren en adjunct-directeuren, voor de kinderopvang zijn aanvullend coördinatoren aangesteld. Het jaarbudget bedraagt ca. € 30 miljoen. Ongeveer 20% daarvan betreft kinderopvang. Het bestuurskantoor van Wijzer bevindt zich in Vlaardingen. Hier zijn het bestuursbureau en de stafafdelingen gevestigd, zoals secretariaat, Financiën en bedrijfsvoering, Planning en plaatsing, Personeel en organisatie, Kwaliteit en Beleid en Huisvesting en Facilitaire Zaken.

Kernwaarden van Wijzer zijn:

 • Ondernemend: samen kansen zien, delen en pakken.
 • Verbindend: vanuit je hart zeggen wat je doet, doen wat je zegt.
 • Oprecht: elkaars kwaliteiten zien en benutten.

Meer over de organisatie en haar visie kun je uiteraard vinden op de website: www.wijzer.nu. Hier vind je ook meer informatie over de ambities en het strategische plan “Steeds Wijzer”. Er zijn drie thema’s binnen de koers “Steeds Wijzer”:

 •   Een krachtige leer- en ontwikkelomgeving
 •   Openbaar en democratisch gedachtegoed
 •   Samenhang in voorzieningen en aanbod van 0 tot 20 jaar

lees hier meer over in het strategisch plan.

 

Bestuur en structuur

Wijzer is een stichting zonder winstoogmerk. Het bestuursmodel is die van de Raad van Toezicht (RvT) en college van bestuur. De RvT bestaat uit vijf leden met ervaring/achtergrond in onderwijs en kinderopvang. De RvT houdt toezicht en adviseert. Er is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (voor het onderwijs), een Ondernemingsraad (voor de kinderopvang) en een Centrale Oudercommissie (voor de kinderopvang). Zo worden belangen van personeel en ouders behartigd. Er is wettelijk verankerd welke besluiten inspraak dan wel advies behoeven van de GMR, de OR en de COC. De toezichthouders zijn lid van de VTOI/NVTK. Wijzer onderschrijft de Code Goed Toezicht.  

 

Welke bakens ga jij als nieuwe Voorzitter college van bestuur van Wijzer verzetten?

In opdracht van de Raad van Toezicht van Wijzer in opvang en onderwijs, samen met hen én de organisatie, zoeken wij een nieuwe Voorzitter college van bestuur. Bestuurlijke ervaring en voldoende ervaring in onderwijs én de kinderopvangsector zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. De strategische opgaven, de beleidsthema’s waar je als voorzitter mee te maken krijgt zijn door de aard van de organisatie verbonden met de wereld van het opgroeiende kind en de beide sectoren waarin Wijzer werkt: onderwijs en kinderopvang. Met de ontwikkeling van het kind als centraal uitgangspunt van de organisatie zijn de opgaven voor de komende jaren met beide sectoren verbonden, en met de samenhang en samenwerking binnen deze twee pijlers in de organisatie. Hier ligt een belangrijke uitdaging: het naadloos op elkaar aan laten sluiten van de twee werelden, zodat één organisatie zich volledig op de ontwikkeling van het kind kan richten.

Enkele beleidsthema’s waar je als nieuwe Voorzitter college van bestuur mee aan de slag gaat:

 • Het realiseren van een werkend systeem van kwaliteitsborging.
 • Bedrijfsvoering op alle facetten op orde houden, zorgen dat een financieel gezonde stichting haar maatschappelijke taak kan blijven uitvoeren: een aantrekkelijke organisatie zijn, toegankelijk voor een brede populatie kinderen.
 • IKC ontwikkeling: Wijzer is verantwoordelijk voor onderwijs, kinderopvang en de doorlopende ontwikkel- en leerlijn van kinderen. Wijzer blijft in de komende jaren investeren in haar IKC’s. Daarbij zijn voor de komende jaren twee aandachtspunten belangrijk: Het borgen van een duurzame bedrijfsvoering voor de kinderopvang, inclusief het versterken van de sturing op de IKC binnen de organisatie en de inhoudelijke doorontwikkeling van de IKC’s van Wijzer.
 • De externe positionering van Wijzer, de aandacht voor de samenwerking met externe stakeholders (o.a. gemeenten en scholen), waarin je samen optrekt met collega bestuurders uit de regio, vraagt blijvend de volle aandacht van het nieuwe bestuur. Het aangaan van verbindingen en inhoudelijke samenwerking, mét focus op de positionering van openbare onderwijs, en ook het afsluiten van voor alle partijen bedrijfseconomische aantrekkelijke samenwerkingsovereenkomsten (denk ook aan huisvesting) zijn belangrijke uitdagingen. Dit alles ook in relatie tot een aantal relevante externe ontwikkelingen, zoals de Wet Ruimte voor Nieuwe Scholen en de ontwikkelingen t.a.v. de financiering van de kinderopvang.
 • De duurzame toekomst van de organisatie. Hoe blijft Wijzer ook in de toekomst levensvatbaar?
 • Strategievorming/risicoanalyse. De ontwikkelingen in de beide sectoren, de macro-economische ontwikkelingen en onvoorspelbaarheid vragen om voortdurende aandacht voor risicoanalyse, strategie- en scenariovorming, naast een duidelijke eigen visie en meerjarenbeleidsplan. Voor de komende periode staat herijking van het strategisch beleidsplan op de agenda.

Uitdagingen, veroorzaakt door bovengenoemde macro-economische ontwikkelingen maar ook door de maatschappelijke en demografische ontwikkelingen zijn:

 • De kinderopvangsector is sterk in ontwikkeling en staat al geruime tijd vol in de spotlights. De omstandigheden zijn onzeker. Veranderend overheidsbeleid is al jarenlang bepalend.
 • Kwaliteit en pedagogiek, ook in het licht van diversiteit en multiculturele achtergronden van de kinderen.
 • Arbeidsmarkt, personeel/HR-beleid. Een belangrijk aandachtsgebied is arbeidsmarkt en personeelsontwikkeling. Medewerkers binden en boeien, blijvend verbinden aan Wijzer, nieuwe medewerkers vinden en opleiden. 

Daarnaast heeft Covid binnen beide sectoren, kinderopvang én onderwijs, veel maatschappelijke en economische veranderingen en dus uitdagingen veroorzaakt. Komt er groei in de kinderopvang? Wat betekenen de tekorten op de arbeidsmarkt?

Verder is er sprake van belangrijke verschillen tussen de primaire processen, de aansturing, de bedrijfsvoering etc, binnen onderwijs en kinderopvang. De kinderopvangsector heeft te maken met complexe wet- en regelgeving. In de nabije toekomst lijken directe financiering en het basisrecht op kinderopvang bepalend. Kinderopvang maakt 20% uit van de activiteiten van Wijzer, maar is erg belangrijk voor de realisatie van de doelen van de organisatie. Beide sectoren breng je meer in lijn met elkaar.

 

Welk DNA zoeken wij?

Eindverantwoordelijke directie en/of bestuurlijke ervaring én uitgebreide, diepgaande kennis van de onderwijs- en kinderopvangsector worden door RvT en organisatie belangrijk gevonden. In deze functie, als eindverantwoordelijke van een complexe onderwijs/kinderopvang organisatie, is brede ervaring in het maatschappelijke en politieke speelveld en de sector van wezenlijk belang. Als Voorzitter college van bestuur ben je eindverantwoordelijk voor de hele organisatie. Je geeft leiding aan de directeuren. Je bent een constructieve overlegpartner voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de Ondernemingsraad en de COC en je werkt, binnen de geldende governance-afspraken, samen met de RvT. De nieuwe Voorzitter college van bestuur onderschrijft de doelstellingen van het openbaar onderwijs.

Er is geen duidelijke voorkeur voor de achtergrond van de ‘gedroomde’ kandidaat: veel ervaring in de kinderopvang óf juist vooral een onderwijsmens. Aan de ene kant is onderwijs 80% van het aanbod van Wijzer, aan de andere kant wordt inbreng van actuele kennis van de kinderopvang en IKC’s op prijs gesteld. Een combinatie van ervaring in maatschappelijke sectoren, waaronder kinderopvang en onderwijs is ideaal. De persoon en de bestuurlijke kracht en visie van kandidaten zijn vaak even belangrijk als sector kennis en ervaring. Verder is de ideale kandidaat:

 • Uitstekend in staat binnen een onzekere omgeving de bestuurlijke taken in te vullen: je vertaalt de omgevingsfactoren naar een duidelijke visie, en weet deze met overtuiging over te brengen aan je collega’s en de organisatie.
 • In staat om samen met het directieteam (en staf) passende strategieën te formuleren en beleg je de bijpassende doelstellingen met duidelijke kaders binnen de organisatie.
 • Alert en snel in denken en handelen: risicoanalyse, strategie-aanpassingen en scherpte in bedrijfsvoering en control zijn hierbij noodzakelijk.
 • In bezit van de volgende eigenschappen: integer, empathisch leiderschap, verbinder, mens- en omgevingsgericht, samenwerkings- en ontwikkelingsgericht, netwerker. Tegelijkertijd ben je een daadkrachtige leider en breng je ondernemerschap mee.

Als leider ben je in staat de organisatie aan te sturen, overtuigend, duidelijk, koersvast. Als authentiek leider word je herkend en gekend door alle medewerkers. Je bent benaderbaar, maakt verbinding. Verder vertegenwoordig je de organisatie ook naar buiten toe. Je bent gezicht en boegbeeld en zorgt voor een onderscheidende profilering naar de ouders en alle stakeholders en samenwerkingspartners, als scholen, gemeenten en jeugdzorg.

De zorg voor en ontwikkeling van de kinderen, de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang, zijn het bestaansrecht van Wijzer. Het belang van deze samenwerking onderken je niet alleen, maar is voor jou ook één van de redenen waarom je de nieuwe Voorzitter college van bestuur van Wijzer wilt zijn.

 

Wat biedt Wijzer?

Een zeer aantrekkelijke uitdaging! Wijzer heeft veel kansen en is volop in ontwikkeling en beweging. Door de veranderingen in de beide sectoren en de maatschappij zijn er grote uitdagingen en kansen voor de nieuwe Voorzitter college van bestuur. Inschaling: WNT, Regeling normering topinkomens OCW-sectoren klasse B. Verder betreft het een aanstelling voor 36 uur.

 

Procedure

De procedure is erop gericht deze vóór eind december 2022 af te ronden. Bureau Baken begeleidt de procedure. Wijzer werkt in deze procedure met breed samengestelde commissies die bestaan uit leden van de Raad van Toezicht, directie, vertegenwoordiging Kinderopvang, staf, GMR en OR. Zo borgen we breed draagvlak en commitment in het proces van selectie en de benoeming van de nieuwe Voorzitter college van bestuur. De intensieve selectieprocedure vindt verspreid over drie dagen plaats.

 

Planning

De genoemde data hieronder liggen vast en kunnen niet worden aangepast. De gesprekken vinden overdag plaats. Houd hier svp rekening mee wanneer je je kandidaat stelt.

Als kandidaat krijg je de kans je te presenteren aan en kennis te maken met alle geledingen in de organisatie. Dit selectieprocedure vindt plaats in drie etappes:

 1. Op de eerste dag presenteer je je aan drie commissies in achtereenvolgende korte gesprekken (speeddates). Elke commissie is divers samengesteld. Zij zijn geïnteresseerd in wie jij bent, of je bij hen zou kunnen passen, als mens en als leider. Andersom krijg je de kans om te zien of je bij hén zou kunnen passen.
 2. In de tweede selectie ronde spreken de meest aansprekende kandidaten met de benoemingscommissie bestaande uit leden van de Raad van Toezicht. Deze gesprekken lijken meer op een ‘klassiek selectiegesprek’ maar ook hier gaat het nadrukkelijk om de persoonlijke ontmoeting. In deze gesprekken wordt de diepgang, inhoud en echte match onderzocht.
 3. Tot slot, in het laatste deel, worden de laatste twee overgebleven kandidaten gevraagd een presentatie voor te bereiden van maximaal tien tot vijftien minuten. Na de presentatie ga je met de aanwezigen in gesprek. Hier zijn alle commissieleden uit de eerste speeddate dag bij betrokken.

De data voor de verschillende rondes zijn als volgt:

 • Gesprekken benoemingscommissie: donderdag 8 december.
 • Speeddate dag: dinsdag 6 december.
 • Presentaties: vrijdag 16 december.

Na elke ronde wordt er dus een keuze gemaakt: wie gaan door naar de volgende ronde.

De eindkandidaten wordt gevraagd online een persoonlijk profielmeting te maken.

 

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met:

 

Reageren

Helaas, deze vacature/opdracht is al ingevuld of wij hebben een kandidaat gevonden. Bekijk via de onderstaande button de openstaande vacatures/opdrachten!

Openstaande vacatures/opdrachten