Operationeel Manager / Manager kinderopvang Kinderrijk

Helaas, deze vacature/opdracht is al ingevuld of wij hebben een kandidaat gevonden. Klik op de button hieronder om alle openstaande vacatures te bekijken!

Openstaande vacatures

“Een spilfunctie tussen de operatie en raad van bestuur!

De organisatie

KinderRijk is een ambitieuze, regionale kinderopvangorganisatie, een stichting zonder winstoogmerk, in de jaren zestig door ouders opgericht. Vanuit een sterke pedagogische visie verrijkt KinderRijk de wereld van kinderen en helpt hen zich op zo veel mogelijk manieren te ontwikkelen, door ontdekken en creëren.

KinderRijk heeft zo’n 550 vaste medewerkers, van wie er ruim vijfhonderd op de vestigingen en circa vijftig op het servicecentrum werkzaam zijn. Alle teams op de vestigingen hebben een leidinggevende, met als kerntaak het begeleiden van de teams. Met ongeveer 40 locaties in Amsterdam en Amstelveen is het de grootste kinderopvangorganisatie in haar werkgebied. De omzet bedraagt ca. 30 miljoen euro.

Het servicecentrum van KinderRijk bevindt zich in Amstelveen. Hier zijn de stafafdelingen Pedagogiek & Kwaliteit, Facilitaire Zaken, Marketing & Communicatie, ICT, HR&O, Personeelsplanning, Kindplanning en Financiën gevestigd.

KinderRijk heeft een zeer goede naam en staat bekend om haar hoogwaardige kwaliteit en professionele pedagogiek. Er is een eigen, unieke aanpak ontwikkeld voor de begeleiding van kinderen, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en héél veel ervaring. Meer over de organisatie en de pedagogische visie kun je uiteraard vinden op de website: www.kinderrijk.nl. Of bekijk de video hieronder voor meer inzicht in de pedagogische visie van KinderRijk:

Bestuur en structuur

De huidige voorzitter Raad van Bestuur (RvB) is zeer recentelijk (per 1 september jl.) gestart. Zij werkt samen met een collega-bestuurder die enige tijd geleden werd benoemd (portefeuille financiën en bedrijfsvoering).

In de afgelopen periode gaf het bestuur rechtstreeks leiding aan de 24 locatie managers. Door de zojuist vertrokken voorzitter is samen met haar collega-bestuurder en de hele organisatie veel in beweging gebracht. Veel aandacht gaat daarbij uit naar leiderschap, ondernemerschap, cultuur en pedagogiek en kwaliteit.

Op dit moment is de organisatie klaar voor een nieuwe wijze van aansturing van de operatie. Daarom zoeken wij samen met KinderRijk naar een bevlogen Operationeel Manager. In deze positie rapporteer je rechtstreeks aan de Raad van Bestuur, met de voorzitter Raad van Bestuur als eerste aanspreekpunt.

 

De uitdaging en de opgaven

De Kinderopvangsector bevindt zich (nog steeds) in een spannende fase. Veranderend overheidsbeleid, complexe wet- en regelgeving, directe financiering en basisrecht kinderopvang in de nabije toekomst. Groei én voorlopig blijvende tekorten op de arbeidsmarkt. Samenwerking met Onderwijs. IKC-vorming. Etc.  Voldoende uitdagingen dus. KinderRijk kan zich weerbaar opstellen. De organisatie heeft een sterke positie in de markt en is ook financieel gezond.

Afgeleid van de ontwikkelingen in de sector, de regio en de uitdagingen die specifiek zijn voor KinderRijk is een aantal thema’s en domeinen vastgesteld die op dit moment én in de nabije toekomst worden opgepakt en uitgewerkt. Het gaat om onder meer:

 •   Een uitgebreid leiderschaps- en cultuurtraject.
 •   De samenwerking met externe stakeholders.
 •   Kwaliteit en pedagogische visie.
 •   Arbeidsmarkt, personeel/HR beleid.
 •   Strategievorming/risicoanalyse.

 Er ligt een degelijk plan waar je samen met het bestuur en de collega stafleden mee verder kan.

 

Welke bakens ga jij als de nieuwe Operationeel Manager kinderopvang van KinderRijk verzetten?

operationeel manager kinderopvang aan het werk aan haar bureau

Als Operationeel Manager geef je direct leiding aan de (24) locatiemanagers en twee medewerkers van de afdeling Kwaliteit. Je stemt werkprocessen binnen de locaties op elkaar af en bewaakt de samenhang en werking van de processen en procedures. Samen met de locatiemanagers en de afdeling kindplanning realiseer je een goede kindbezetting.

Je hebt een ‘spilfunctie’: je zorgt ervoor dat beleid wordt ontwikkeld en geïmplementeerd en dat informatie wordt gedeeld met de werkorganisatie. Andersom let je erop dat uitdagingen, vragen en ontwikkelingen bekend zijn binnen het Stafteam (ST) en bij de RvB. Daarbij volg je de verschillende ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en brengt deze met elkaar in verbinding.

De specifieke opdracht die er ligt voor de nieuwe Operationeel Manager kinderopvang betreft met name de volgende domeinen:

 • Als lid van het ST (de managers van de stafafdelingen samen met de RvB) ben je medeverantwoordelijk voor het beleid. Ter ondersteuning van de beleidsontwikkeling binnen het ST haal je input op in de werkorganisatie. Belangrijke onderdeel van je opdracht is de implementatie van beleid binnen de operatie. Je communiceert daarbij helder over het nieuwe beleid en maakt duidelijke afspraken over te realiseren doelen en resultaten én het moment waarop. KinderRijk staat al jarenlang bekend om haar kwaliteit en pedagogische visie. Speerpunt voor de komende periode is deze kwaliteit vast te houden, uit te breiden en meer en beter gebruik te maken van de unieke positie en kwaliteit. Het pedagogisch handelen heeft prioriteit. Er is ‘eenheid’: inhoudelijk, pedagogiek en kwaliteit, en in de wijze waarop de locaties zich presenteren, fysiek en naar de klanten. Eind 2023 is dit op orde.

 

 • Het leiderschaps- en cultuurtraject is gericht op de ontwikkeling van alle medewerkers en uiteraard de (locatie-)managers. Thema’s als autonomie, zelfsturing en eigenaarschap, regie en initiatief nemen en ondernemerschap staan centraal. Je staat naast (helpt) de locatiemanagers en stimuleert ze om zich verder te ontwikkelen in hun leiderschap, ondernemerschap en hun ‘werkgeversrol’. Jouw doelen zijn o.m. beter sturen op zaken als projecten, planningen, bezetting en ziekteverzuim.

 

 • Netwerken beter inzetten. Doel is locatiemanagers te helpen netwerken op te bouwen, inhoudelijke samenwerking te realiseren en te verbinden met externe partners en stakeholders. Denk aan schooldirecteuren/besturen en gemeenten, en het afsluiten van voor alle partijen bedrijfseconomisch aantrekkelijke samenwerkingsovereenkomsten (huisvesting).

 

 • Om blijvend te werken aan de hoogwaardige kwaliteit en pedagogische professionaliteit van Kinderrijk bevorder je de deskundigheidsontwikkeling van medewerkers en een cultuur waarin professionele communicatie, beroepstrots en vakmanschap de boventoon voert. Je bewaakt en bevordert de kwaliteitsverbetering en -borging.

 

Welk DNA zoeken wij?

De operationeel manager kinderopvang die wij zoeken is een zichtbare, empathische en coachende leidinggevende. Sluit qua leiderschapsstijl aan op de behoefte van de teams of locatiemanager, geeft daarbij vertrouwen en inspireert met vernieuwende werkwijze en oplossingsrichtingen.

 • Ervaring in de kinderopvang is belangrijk in deze baan. Meerdere jaren leidinggevende ervaring, op bijvoorbeeld regiomanagement/directie niveau.
 • Uitgebreide, diepgaande kennis van de kinderopvang-sector
 • Verbindt locatiemanagers met het servicecentrum en vice versa
 • Brengt creativiteit en inventief vermogen
 • Pedagogische achtergrond dan wel kennis van de pedagogiek in de kinderopvang
 • Als natuurlijke verbinder zie je snel de samenhang van de verschillende ontwikkelingen in de hele organisatie en binnen de locaties en je brengt deze bij elkaar
 • Je communiceert helder, realiseert doelen en borgt zaken
 • Koersvast, daadkrachtig en stevig

 

Wat biedt KinderRijk?

KinderRijk heeft veel te bieden – een organisatie die volop in ontwikkeling en beweging is. Er zijn mooie uitdagingen en kansen voor het ST waar je deel van uitmaakt in de komende jaren. Inhoudelijk, bedrijfsmatig en samen met alle professionals in de organisatie.

Qua salaris vindt de inschaling plaats binnen de CAO Kinderopvang. Afhankelijk van ervaring en anciënniteit is de inschaling in schaal 14. Het betreft een aanstelling voor 36 uur.

 

Procedure

KinderRijk werkt in deze procedure met breed samengestelde commissies die bestaan uit de Raad van Bestuur, ST, locatiemanagement en OR. Zo borgen we breed draagvlak en commitment in het proces van selectie en de benoeming van de nieuwe Operationeel Manager. Verder wordt gevraagd aan de eindkandidaten om een online persoonlijke profielmeting te maken.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met:

 

Planning

De procedure is erop gericht deze spoedig af te ronden. De nieuwe manager start uiterlijk op 1 januari 2023. Bureau Baken begeleidt de procedure.

 

Reageren?

Helaas, deze vacature/opdracht is al ingevuld of wij hebben een kandidaat gevonden. Klik op de button hieronder om alle openstaande vacatures te bekijken!

Openstaande vacatures