twee kinderen lachen en rennen

Directeur kinderopvang Swazoom

twee kinderen lachen en rennen

Directeur kinderopvang Swazoom

Voor Swazoom een kinderopvang organisatie in Amsterdam Zuidoost zoeken wij vanuit Bureau Baken een directeur kinderopvang. Die als people manager en maatschappelijk ondernemer met enthousiasme de organisatie en haar mensen meeneemt in de toekomstige ontwikkelingen. Het gaat om een fulltime functie startend direct na de zomervakantie.

Welk DNA is er nodig?

Om te slagen in deze functie breng je veel mee. Wat dan? Visie, durf en ondernemerschap, netwerkkwaliteiten, kennis, ervaring en energie. Het gaat om een mix van persoonlijke kwaliteiten, ervaring, ambitie en visie op de sector.

In elk geval is het van belang dat je:

 • Aantoonbare meerjarige ervaring hebt in de kinderopvang sector, bijvoorbeeld als regiomanager
 • Je hebt ervaring als mens en manager: ‘wereldwijs’
 • Een warm hart hebt voor en veel affiniteit met Amsterdam ZO
 • Een visie hebt op het uitbouwen en continueren van de samenwerking met het primair onderwijs / IKC vorming
 • Oog hebt voor positionering en profilering van Swazoom
 • Leiderschap toont passend bij de omgeving en de organisatie
 • Resultaatgericht, bedrijfsmatig sterk, actiegericht en een echte doorpakker bent met ervaring en/of focus op ‘verandering’
 • In staat bent om de organisatie en de mensen mee te nemen in verandering. Je bent benaderbaar.
 • Communicatieve en sociale vaardigheden hebt. Je bent inspirerend, sensitief en empathisch
 • Ondernemerschap en zakelijkheid toont, met gevoel voor verantwoord maatschappelijk ondernemen
 • Een opleiding op HBO/WO niveau hebt afgerond

 

Op welke organisatie ga je een ander licht schijnen?

Logo Swazoom

Swazoom kinderopvang is een begrip in Amsterdam Zuidoost en heeft als voornaamste focus het vergroten van de ontwikkelkansen van kinderen in Amsterdam Zuidoost. Al jarenlang is Swazoom actief op het gebied van voorscholen. De buitenschoolse opvang is nog relatief jong, maar met ambitie hierin groeien. De 120 medewerkers zetten zich iedere dag weer in voor het welzijn en de ontwikkeling van ruim 700 kinderen

Swazoom is sterk verbonden met de verschillende leefwerelden in Amsterdam Zuidoost, een boeiend stadsdeel waar veel gebeurt. Het stadsdeel groeit en bloeit; er worden veel huizen gebouwd en de bevolkingssamenstelling is steeds meer een afspiegeling van de rest van Amsterdam. De groei blijkt ook uit het Masterplan Zuidoost dat in 2020 is opgesteld onder aanvoering van de gemeente Amsterdam. Samen met meerdere stakeholders is de start gemaakt met de uitvoering van dit plan. De kinderopvang van Swazoom kan en wil hier een grote bijdrage aan leveren.

Binnen de 24 voorscholen van Swazoom is veel ruimte voor spelend leren en taalontwikkeling. Dat veel van deze voorscholen zijn gehuisvest in basisscholen, bevordert de samenwerking met het onderwijs. Alle voorscholen bieden VVE programma’s en alle medewerkers hebben òf reeds een erkend VVE diploma òf volgen de opleiding hiervoor. Daarnaast bieden de voorscholen gerichte ontwikkeling aan de peuters met gevarieerde activiteiten.

Continue leren en ontwikkelen van de kinderen en de medewerkers is voor Swazoom de normaalste zaak van de wereld. De samenwerking met het basisonderwijs is hierbij erg belangrijk. Swazoom is in gesprek om te bezien of en hoe deze samenwerking directer en steviger vorm gegeven kan worden. Doorgaande leerlijnen met als vertrekpunt; één beleid, één team en één leiding. Natuurlijk gaat Swazoom ook door met de ingezette professionalisering en bevordering van de kwaliteit. Actief in spelen op kansen en ontwikkelingen om zodoende de dienstverlening nog beter te laten aansluiten bij de behoeften van kinderen en de wensen van de ouders blijft belangrijk.

 

Welke bakens ga jij als directeur kinderopvang verzetten?

Als maatschappelijk ondernemer en ervaren People manager ben je enorm enthousiast om in deze sector aan de slag te gaan. Vanuit je ervaring en enthousiasme neem je de organisatie en mensen mee in toekomstige ontwikkelingen. Natuurlijk past de multiculturele omgeving van Amsterdam ZO bij jou! Het belang van verregaande en intensieve samenwerking met basisonderwijs onderschrijf je van harte. Je brengt hierop visie én ervaring mee.

De opdracht is primair het integraal leiden van de kinderopvangorganisatie van Swazoom (voorscholen én buitenschoolse opvang). D.w.z. dat je operationeel, tactisch en strategisch (mede-) verantwoordelijk bent voor het reilen en zeilen van de kinderopvang. ‘Mede’ want in de komende periode werk je samen met de interim Bestuurder. Je bent dus verantwoordelijk voor de directe aansturing van de medewerkers op locatie, de (pedagogische) kwaliteit, de resultaatgerichte bedrijfsvoering, de contacten en verbinding met belangrijke stakeholders zoals de gemeente Amsterdam, het beleid met aandacht voor korte en middellange termijn. Daarnaast speel je met de organisatie actief in op kansen en ontwikkelingen om zodoende de dienstverlening nog beter te laten aansluiten bij de behoefte van kinderen en de wensen van de ouders.

Een uitdagende rol met veel facetten waarbij je alle kanten van het werk in de sector zal tegenkomen en moet beheersen. Samen met de financieel manager en de bestuurder ad interim vorm je het managementteam en realiseer je continuïteit én transitie. Naast het integraal leiden van de kinderopvangorganisatie, is een verdere intensivering van de samenwerking met het basisonderwijs,

een belangrijk onderdeel van je opdracht. Hier liggen vele kansen en uitdagingen. In de oriënterende gesprekken met kandidaten zullen we hier nader op ingaan.

 

Wat biedt Swazoom?

Swazoom biedt een interessante en uitdagende functie om mee te groeien met en leiding te geven aan de ontwikkeling van de organisatie. Een functie in een dynamische én veranderende omgeving. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO kinderopvang. Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. De functie is fulltime.

 

Procedure

De sollicitatiegesprekken voor deze functie worden zo veel mogelijk online gepland. Wij ontvangen je CV en motivatie graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk voor 20 juli a.s. Geef bij je reactie alvast je eigen vakantieplannen aan ons door! De procedure is er op gericht de nieuwe directeur kinderopvang zo spoedig mogelijk na de zomer te laten starten.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met:

 

Solliciteren?

Om direct te solliciteren stuur je je motivatie en CV naar info@bureaubaken.nl. Dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op!

 


Directeur bestuursbureau Pleysier College

Directeur bestuursbureau Pleysier College

Voor het Pleysier College een schoolbestuur in de regio Haaglanden zoeken wij vanuit Bureau Baken een directeur bestuursbureau. Waarbij je als directeur bijdraagt aan de ontwikkeling en uitvoering van de strategische doelen van het Pleysier College. Het gaat om een vaste aanstelling voor 32 uur per week.

Welk DNA is er nodig?

Als ideale kandidaat heb je minimaal een HBO-opleiding(bedrijfskundig) en aantoonbare ervaring binnen een vergelijkbare functie op zak. Daarnaast:

· Heb je goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden

· Ben je analytisch en integer

· Ben je een ervaren peoplemanager met projectmanagement ervaring

· Ben je een procesdenker en resultaatgericht

· Ben je een inspirator

· Ben je een geordend en strategische sparringpartner

· Ben je in staat snel te schakelen op alle niveaus en binnen verschillende dynamieken

· Ben je Rijnlands denker

· Ben je open, transparant

· Heb je humor en ben je betrokken

 

Op welke organisatie ga je een ander licht schijnen?

Het Pleysier College is een schoolbestuur in de regio Haaglanden met 5 scholen en ongeveer 700 leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, in drie gemeenten, verbonden met vier samenwerkingsverbanden passend onderwijs en een groot aantal relaties met veel maatschappelijke (partner-)organisaties en een omzet van ongeveer € 16,5 miljoen.

De 190 medewerkers van het Pleysier College handelen vanuit onderstaande missie:

Wij begeleiden jongeren in hun ontplooiing tot zelfbewuste, zelfredzame en verantwoordelijke volwassenen die zich blijven ontwikkelen. Met vertrouwen in zichzelf, anderen en de toekomst vinden zij een bij hen passende plaats in de maatschappij.

Binnen het Pleysier College is het proces vormgegeven vanuit de begrippen van het Rijnlands denken: verbinding, vertrouwen, vakmanschap en inspiratie waarbij de leerling en de docent (het primair proces) centraal staat. Verantwoording en verantwoordelijkheid worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd, met sturingskracht voor directeuren. Op deze wijze wordt het eigenaarschap en streven naar gedeeld leiderschap in de organisatie versterkt.

De steeds weer veranderende samenleving, met steeds snellere technologische, digitale en demografische ontwikkelingen, vraagt om wendbaarheid en flexibiliteit van de organisatie en haar medewerkers.

Daarnaast floreert het primaire proces optimaal als ook de secundaire processen binnen de organisatie goed georganiseerd zijn.

 

Het Bestuursbureau

De hierboven genoemde ondersteuning van het primair proces vindt plaats vanuit het Bestuursbureau. De (beleids-)medewerkers ondersteunen vanuit hun verschillende expertises de collega’s in het primair proces.

Het team bestaat uit vijf beleidsmedewerkers, een gedragswetenschapper en drie administratieve krachten die de beleidsterreinen administratief ondersteunen. Daarnaast is er een bestuurssecretariaat en een controller.

Het realiseren van de missie van het Pleysier College en haar maatschappelijke opdracht vergt het nodige van de organisatie en stelt belangrijke voorwaarden op het gebied van de (professionaliteit van de) medewerkers, ict, financiën, huisvesting, communicatie en de administraties.

Naar de toekomst toe zal het Bestuursbureau als volgt worden vormgegeven:

Pleysier College organisatiestructuur

De functie

Als Directeur Bestuursbureau geef je leiding aan het Bestuursbureau en lever je een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van de strategische doelen van het Pleysier College.

Daarnaast geeft je vorm aan de ontwikkeling van het meerjarenbeleid, adviseer je het College van Bestuur inzake de bedrijfsvoering, stuur je de uitvoering van het beleid van het Bestuursbureau en stichtingsbrede projecten aan.

Je adviseert het College van Bestuur inzake de jaarlijkse planning- en control cyclus van de stichting, coördineert de uitvoering ervan en geeft leiding aan de medewerkers van het Bestuursbureau.

 

Welke bakens ga jij als directeur verzetten?

Op dit moment wordt de functie van Directeur Bestuursbureau ingevuld door een Directeur a.i. Naast de dagelijkse leiding van het bureau heeft zij een analyse gemaakt van de situatie op het Bestuursbureau en advies uitgebracht met betrekking tot het helder maken van processen en verantwoordelijkheden. Uit deze analyse zijn de volgende aandachtpunten naar voren gekomen:

1. Er moet een vertaalslag van de gemeenschappelijke waarden worden gemaakt richting de medewerkers van het Bestuursbureau zodat deze meer houvast gaan bieden.

2. De koers uit het strategische beleidsplan moet worden door vertaald naar de werkzaamheden/opdracht van het bedrijfsbureau.

3. Het organiseren van processen en verantwoordelijkheden is een belangrijk aandachtspunt.

4. Systemen en werkwijzen moeten nog beter gaan aansluiten op de organisatie en er is behoefte aan meer stuurinformatie.

Als Directeur Bestuursbureau ga je, samen met je team, aan de slag met bovengenoemde aandachtspunten en zorg je ervoor dat er vanuit een professionele invalshoek beleid wordt vormgegeven en geïmplementeerd. Je handelt daarbij vanuit verbinden, vertrouwen, vakmanschap en inspiratie.

Naast ruime ervaring met (situationeel) leidinggeven, ben je in staat processen op de juiste manier vorm te geven en ordening aan te brengen. Je vliegt vraagstukken integraal aan en boekt resultaten.

Zowel naar de bestuurder als naar de schooldirecteuren ben je strategisch sparringpartner bij bovenschoolse projecten/thema’s en monitor je de voortgang. Daarbij breng je, naast je ervaring op de verschillende terreinen, bij voorkeur ook affiniteit mee op het gebied van het organiseren van de interne- en externe- communicatie en een frisse blik op de bedrijfsvoering en het onderwijs.

Je houdt samen met het bestuur de strategische doelstellingen in de gaten met aandacht voor de doelstellingen op de korte termijn en de strategie op de lange termijn. Vervolgens vertaal je deze naar de operatie en voert dit door. Je zorgt daarbij voor aansluiting op de constante ontwikkeling van de scholen, het onderwijs en de organisatie en brengt daarbij een meer professionele insteek naar de toekomst toe. Als generalist pak je zaken snel en proactief op, weet je verbinding te leggen en houdt je overzicht.

Richting de schooldirecteuren heb je aandacht voor hun vraagstukken en weet je één en ander in goede banen te leiden. Daarbij creëer je duidelijkheid over de rollen taken en verantwoordelijkheden van de medewerkers van het Bestuursbureau en lever je maatwerk waar nodig. Binnen het Bestuursbureau kanaliseer je de verschillende vragen richting de juiste medewerkers en volg je de gekozen oplossingsrichtingen. Je vormt het cement tussen de verschillende terreinen en domeinen binnen het Bestuursbureau.

Als stevige gesprekspartner organiseer je ‘kritische tegenspraak’ richting de organisatie. Je beoordeelt wat er op het moment nodig is en laat je niet leiden door de waan van de dag.

 

De uitdaging

De komende jaren ga je met bovenstaande uitdagingen aan de slag en realiseer je samen met je collega’s een professioneel en eigentijds georganiseerd Bestuursbureau dat vanuit verbinding, vertrouwen, vakmanschap en inspiratie, de scholen, het bestuur en de externe omgeving ondersteunt in het realiseren van de gezamenlijke missie.

Daarbij voert het Bestuursbureau ‘nieuwe stijl’ regie op bovenschoolse processen en organiseert ondersteunende processen doelmatig en efficiënt. Het team van professionals ondersteunt het bestuur en de scholen bij het realiseren van de missie. Het Bestuursbureau sluit aan op de Pleysier -brede werkwijze en werkt vanuit de PDCA-cyclus, een heldere verantwoordingsstructuur en een inzichtelijk dienstenaanbod.

 

Wat biedt het Pleysier College?

Een uitdagende rol met heldere doelstellingen binnen een bevlogen en betrokken werkomgeving die ertoe doet en waar je direct waarde kunt toevoegen. De medewerkers van het Pleysier College verbinden zich echt met de organisatie en de kinderen. Je wordt ingeschaald conform schaal 13 van de CAO-PO. De aanstelling is voor 32 uur per week.

 

Procedure

De sollicitatiegesprekken voor deze functie worden zo veel mogelijk online gepland. De selectiegesprekken met de opdrachtgever staan gepland op 29 juni en 1 juli. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met:

Reageren?

Wil je reageren op bovenstaande vacature? Stuur dan je motivatie en CV naar info@bureaubaken.nl
en we nemen contact met je op.


jozefoord verpleegkundig manager vrouw

Verpleegkundig manager Sint Jozefoord

jozefoord verpleegkundig manager vrouw

Verpleegkundig manager Sint Jozefoord

Voor Sint Jozefoord zijn we vanuit Bureau Baken op zoek naar een verpleegkundig manager die bereid is om te pioneren en samen met collega’s te zoeken naar nieuwe manieren die passen bij deze tijd en de huidige mogelijkheden in de sector. Een job voor 28 – 32 uur per week.

Welk DNA is er nodig?

De verpleegkundig manager die we zoeken heeft een HBO-V opleiding op zak met visie op de zorg en bijpassend leiderschap. Enige jaren ervaring in een vergelijkbare functie binnen de zorg is daarnaast een pre. De kleinschalige setting van Sint Jozefoord past bij jou en je hebt respect voor de normen en waarden van de organisatie. Verder heb je goede mondeling en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en weet je impact te maken door teams in beweging te krijgen en te houden waarbij persoonlijke aandacht belangrijk is.

Verder ben je:

 • Vernieuwend en pro-actief
 • Nieuwsgierig en ontwikkelingsgericht
 • Ontwikkelingsgericht en verantwoordelijk
 • Een doorzetter
 • Analytisch en integer.

 

Op welke organisatie ga je een ander licht schijnen

Sint Jozefoord logo

Sint Jozefoord is gevestigd in een oud klooster in een bosrijke, rustige omgeving. De geboden zorg wordt al jaren hoog gewaardeerd door cliënten en familie. Sint Jozefoord biedt wonen met zorg voor ouderen uit de omgeving. Daarnaast wordt in de omringende dorpen huishoudelijke hulp, wijkverpleging, dagbesteding en maaltijd aan huis geboden. Er werken ca 400 medewerkers en 135 vrijwilligers in de organisatie.

De mensen werken graag bij Sint Jozefoord. De organisatie draagt dan ook al jaren met trots het keurmerk van de Beste Werkgever met drie sterren! In het laatste medewerkers onderzoek werd een 8,4 op tevredenheid en bevlogenheid en op betrokkenheid zelfs een 9,1 gescoord. Een organisatie waar je graag bij wilt horen!

De verpleegkundig manager die wij zoeken, intern worden ze verpleegkundig leiders genoemd, werken intramuraal. De organisatie kenmerkt zich door het kleinschalig karakter, persoonlijk en huiselijk: kleine woongroepen, eigen appartementen en een grote gezamenlijke huiskamer en keuken. Er wordt met elkaar gekookt en gegeten; bewoners doen kleine taken in het huishouden en ondernemen gezamenlijk activiteiten. De doelgroep bestaat vooral uit mensen met een PG indicatie, een kleiner deel heeft somatische zorg nodig of een combinatie van PG en somatiek.

 

Welke bakens ga je als verpleegkundig manager verzetten?

De organisatie professionaliseert, realiseert verandering, met aandacht voor bedrijfsvoering – maar mét behoud van de oude waarde: ‘Alles vanuit verbondenheid’. In de afgelopen periode is er voor een nieuwe structuur gekozen waarbij de intramurale zorgteams worden aangestuurd door in totaal vier verpleegkundig leiders die weer samen werken met en rapporteren aan de manager primair proces. De verpleegkundig leiders (HBO-V niveau!) houden zich bezig met de aansturing van de zorg in brede zin: kwaliteit van zorg, inzet/functioneren/begeleiding van personeel en werken mee aan projecten om Sint Jozefoord vooruit te brengen vooral op het gebied van kwaliteit en zorg. Niet alles is uitgekristalliseerd: ‘we pionieren nog dagelijks’. Het lef en de wil om te onderzoeken, ontdekken, moet in je zitten wil je slagen in deze functie: samen met je collega’s zoeken naar nieuwe manieren die passen bij deze tijd en de huidige mogelijkheden in de sector. Daarbij mag je de nodige ruimte en ondersteuning van de organisatie verwachten.

De belangrijkste taken zijn:

 • In deze functie geef je leiding aan de ontwikkeling, professionalisering en zelfstandigheid van de zorgteams en – medewerkers volgens de visie en kernwaarden van de organisatie.
 • Vanuit een heldere blik op de toekomst bereid je, samen met je collega verpleegkundig leiders en de manager primair proces, Sint Jozefoord voor op de beweging naar een complexere zorgvraag. Je hebt daarbij aandacht voor vakmanschap, eigen regie, verantwoordelijkheid nemen en samenwerken.
 • Je zet ontwikkelingen in de zorg om in ideeën, adviezen en voorstellen, en zorgt voor de implementatie van gezamenlijk vastgestelde plannen.
 • Je geeft de teams richting vanuit gezamenlijk vastgestelde en gedragen doelen, je monitort de voortgang en bent in staat teams in beweging te krijgen en houden.
 • Het (incidenteel) verlenen of doen verlenen van complexe verpleegkundige zorg en het begeleiden en adviseren van je medewerkers hierbij.

 

Kortom een mooie job in een fantastische omgeving die er toe doet (midden in de natuur!). Waar je direct waarde kunt toevoegen. De mensen die bij Sint Jozefoord werken verbinden zich echt met de organisatie en de doelgroep. Je wordt ingeschaald conform de CAO VVT; daarnaast is een tegemoetkoming in reiskosten beschikbaar, en een eindejaarsuitkering. De aanstelling is voor 28 – 32 uur per week.

De gesprekken voor deze functie worden zo veel mogelijk initieel online gepland. Een eventueel gesprek met de opdrachtgever volgt zo spoedig mogelijk. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sjef van Zwieteren (0621537354) of Rob Marechal (0650415265).

Reageren?

Wil je reageren op bovenstaande vacature? Stuur dan je motivatie en CV naar info@bureaubaken.nl
en we nemen contact met je op.


Oudere vrouwen en mannen aan het kaarten

Business controller

Oudere vrouwen en mannen aan het kaarten

Business controller

Op welke organisatie ga jij een ander licht schijnen?
Vanuit onderstaande kernwaarden bieden de 392 medewerkers en 135 vrijwilligers van Sint Jozefoord een thuis voor ouderen waarin er voor een ieder ruimte is voor zijn of haar eigenheid. Respect voor elkaar en voor elkaars leefwereld staat hierin voorop.

• Verbondenheid
• Kwaliteit
• Gelijkwaardigheid
• Kleinschalig

Naast intramurale zorg wordt er ook wijkverpleging, huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding en maaltijd aan huis geleverd.

Binnen Sint Jozefoord staat de mens, en dus de medewerkers en vrijwilligers; de cliënt, familie en vrienden centraal. De verbondenheid tussen hen is groot. De ideeën van ieder van hen doen er werkelijk toe. Daarnaast is er veel aandacht voor vitaliteit van medewerkers.

Dat bovenstaande waarden ook echt worden geleefd blijkt niet alleen uit de cliënttevredenheid maar ook uit de medewerkerstevredenheid (8,4 op tevredenheid en bevlogenheid en op betrokkenheid zelfs een 9,1).

Verder is Sint Jozefoord een organisatie waar je ideeën ertoe doen en waar overleglijnen kort zijn en je een verschil kunt maken!

Welke bakens dienen te worden verzet?
Als Business controller ben je verantwoordelijk voor het doen registreren, beheren en analyseren van financiële en bedrijfseconomische gegevens ten behoeve van beleidsinformatie voor het management. Je zorgt voor de juiste inrichting, input en output. De job past wanneer je op verschillende niveaus (operationeel, tactisch en strategisch) kunt en wilt denken en handelen. Je bent het ‘financiële geweten’ van de organisatie. Je houdt er van de zaken goed in te richten en juiste en tijdige verslaglegging te verzorgen. Maar ook om als sparringpartner van de organisatie, management en bestuur te helpen met adequate en heldere verslaglegging, management- en stuurinformatie. Je rapporteert in deze rol aan de Manager bedrijfsvoering die daarnaast ook verantwoordelijk is voor vastgoed, facilitair, ICT en financiën.

De belangrijkste taken zijn:

 • Naast het ontwikkelen en optimaliseren van stuurinformatie en analyses werk je ook aan de prognoseontwikkeling/rolling forecast
 • Je analyseert de financiële en bedrijfseconomische gegevens en geeft het management inzicht in productie- en kosten(ontwikkeling)
 • Natuurlijk ondersteun je het management bij het begrotingstraject en de contractbesprekingen met financiers.
 • Vanuit je expertise ga je aan de slag met het ontwikkelen en implementeren van de procedures betreffende de AO/IC en bewaak je vervolgens de procedures in het kader van de administratieve organisatie.
 • Bij belangrijke projecten, zoals bouwtrajecten of uitbestedingstrajecten, maar ook bij vraagstukken op het gebied van herstructurering, fusies en overnames adviseer je de directeur-bestuurder en het MT.

Welk DNA is er nodig?

 • Minimaal HBO-opleiding op het gebied van Finance, Accounting, Bedrijfseconomie of controlling
 • Enige ervaring in een vergelijkbare functie opgedaan binnen de VVT
 • Kennis van en inzicht in de administratieve processen en inrichting van de AO/IC
 • Een groot analytisch en cijfermatig inzicht, en een dienstverlenende en resultaatgerichte instelling
 • Goede mondelingen en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 • Analytisch en integer
 • Handelt autonoom en weet impact te maken

Wat biedt Sint Jozefoord:
Een mooie job in een omgeving die er toe doet en waar je direct waarde kunt toevoegen. De mensen die bij Sint Jozefoord werken verbinden zich echt met de organisatie en de doelgroep. Je wordt ingeschaald conform de CAO VVT; daarnaast is een tegemoetkoming in reiskosten beschikbaar, en een eindejaarsuitkering. De aanstelling is voor 32 – 36 uur per week.

Procedure:

De gesprekken voor deze functie worden zo veel mogelijk initieel online gepland. Een eventueel gesprek met de opdrachtgever volgt zo spoedig mogelijk. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sjef van Zwieteren (0621537354) of Rob Marechal (0650415265)

Reageren?

Wil je reageren op bovenstaande vacature? Stuur dan je motivatie en CV naar info@bureaubaken.nl
en we nemen contact met je op.